Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Πρέπει να αποκτήσω κάρτα SIM για το κινητό μου

Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία, η Ελλάδα χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα GSM με τις άλλες χώρες της ΕΕ, την Ασία και την Αυστραλία. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία όμως χρησιμοποιούν σύστημα κινητής τηλεφωνίας που είναι ασύμβατο με το Ευρωπαϊκό.

Πηγαίνεις σε οποιοδήποτε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Nova Greece, Q-Telecom, Vodafone Greece) με το διαβατήριο σου και ζητάς μια κάρτα SIM καθώς και μια βεβαίωση αριθμού κινητού με το όνομα σου.

Εναλλακτικά κάνεις ηλεκτρονικά αίτημα στη vodafonewhat's up (cosmote), free to go (nova greece) ή q-telecom και θα λάβεις την κάρτα σου με το ταχυδρομείο.

Θα χρειαστείς μια διεύθυνση κατοικίας για να εξασφαλίσεις την αποστολή της κάρτας SIM. 

Το κόστος της κάρτας ξεκινά από τα 10€ και θα σου σταλεί ταχυδρομικά.

 

Χρειάζεται να αποκτήσω ΑΦΜ

Για να αποκτήσεις ΑΦΜ θα χρειαστείς τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας. 

2. Έγκυρη άδεια διαμονής ή Visa εισόδου στη χώρα καθώς και τη σελίδα με τη σφραγίδα εισόδου ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

3. Εάν είσαι ανήλικος αλλοδαπής υπηκοότητας, το πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο. 

4. Υπεύθυνη δήλωση έλληνα πολίτη ότι συμφωνεί να οριστεί φορολογικός σας εκπρόσωπος με πρωτότυπη υπογραφή θεωρημένη από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ ή εκδοθείσα από το gov.gr.  

5. Απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με όλα τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, επώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, τρέχουσα διεύθυνση και email) με πρωτότυπη υπογραφή επικυρωμένη από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ για τον ορισμό Έλληνα πολίτη ως φορολογικού εκπροσώπου εδώ στην Ελλάδα (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο). 

6. Ληξιαρχείο πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης σε περίπτωση που είσαι έγγαμος/η. 

Τα βήματα για την απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου είναι τα εξής:

1. Πρέπει να ορίσετε έναν Έλληνα πολίτη ως φορολογικό σας εκπρόσωπο συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο.

2. Ο εκπρόσωπος υποβάλλει την αίτηση χρησιμοποιώντας δικούς του κωδικούς στην ψηφιακή πύλη myAADE / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος ως νόμιμος εκπρόσωπος (βλ. συνημμένες οδηγίες).

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης και την εξουσιοδότηση (σε περίπτωση νόμιμης εκπροσώπησης) από υπάλληλο της ΑΑΔΕ, εκδίδεται ΑΦΜ και Κλειδάριθμος.

Τα δεδομένα (ΑΦΜ, κωδικοί πρόσβασης και κλειδάριθμος) αποστέλλονται:
• Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου σε κρυπτογραφημένο αρχείο όπως υποδεικνύεται στην αίτηση.
• Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογικού εκπροσώπου, εφόσον δοθεί συγκατάθεση, σε κρυπτογραφημένο αρχείο μέσω της εφαρμογής myAADE «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Μόλις ο φορολογικός σας εκπρόσωπος υποβάλει την αίτηση, θα λάβετε αριθμό αίτησης (Αρ. Aίτησης). Κρατήστε αυτόν τον αριθμό επειδή θα τον χρειαστείτε, για να ανοίξετε το "UserData.pdf" που θα λάβετε, όταν εγκριθεί η αίτησή σας. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο αποτελούνται από τον αριθμό ΑΦΜ που παρέχεται, το όνομα χρήστη, τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης που δηλώσατε κατά την εφαρμογή (τον οποίο θα αλλάξετε για λόγους ασφαλείας κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού) και τον Κλειδάριθμο, που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού.

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας και να δημιουργήσετε/αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Χρειάζεται να ανοίξω λογαριασμό σε τράπεζα

Η προσκόμιση του συνόλου των παρακάτω δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική για την έναρξη της σχέσης σου με την Τράπεζα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών, είναι ο ορισμός ραντεβού στο κατάστημα που βρίσκεται κοντά στην κατοικία σου ή σε εξυπηρετεί.

1. Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης

Αλλοδαποί Εντός Ε.Ε Διαμένοντες στην Ελλάδα

• Διαβατήριο σε ισχύ ή 
• Δελτίο ταυτότητας χώρας εντός ΕΕ

Αλλοδαποί Εκτός Ε.Ε Διαμένοντες στην Ελλάδα

• Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς σε ισχύ ή
• Διαβατήριο σε ισχύ και ενεργή άδεια διαμονής (σε περίπτωση μη ύπαρξης, ενεργή σπουδαστική visa και βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα σπουδών)

 Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης πρέπει οπωσδήποτε να είναι πρωτότυπα και να φέρουν τη φωτογραφία σου.

2. Πιστοποίηση Εισοδήματος και Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

• Υπεύθυνη Δήλωση (994) περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (παρέχεται από την τράπεζα) και
• 
Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ή Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων

Σε περίπτωση που είσαι κάτοχος ΑΦΜ στο εξωτερικό το αποδεικτικό του ΑΦΜ ή ισοδύναμου του ΑΦΜ μπορεί να είναι ένα δημόσιο έγγραφο της χώρας εγκατάστασής σου (από Δημόσια Αρχή / Πρεσβεία / Προξενείο) στο οποίο να αποτυπώνεται.

3. Επιβεβαίωση Διεύθυνσης Κύριας Κατοικίας Φ.Π.

• Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, Δημόσιου ή Ιδιωτικού (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Σταθερής Τηλεφωνίας κλπ) - (έκδοση εντός 6μηνών από την ημερομηνία που θα το προσκομίσεις στην Τράπεζα) ή 
• Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε οικονομική εφορία ή Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή
• Βεβαίωση δημοτολογίου περί μονίμου κατοικίας ή
• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους ή του προηγουμένου στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος ή δεν έχει εκκαθαρισθεί η φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους ή
• Τελευταίος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας.
Σε περίπτωση «φιλοξενίας» ή «συγκατοίκησης»:
Πιστοποιητικό για τη διεύθυνση στο όνομα του μισθωτή/κατόχου και
Υπεύθυνη Δήλωσή ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον κάτοχο του τηλεφώνου.

4. Επιβεβαίωση Επαγγέλματος/Ασχολίας (Φοιτητής)

• Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 
• Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών

5. Επιβεβαίωση Τηλεφώνου Επικοινωνίας (Σταθερό /Κινητό)

• Βεβαίωση εταιρίας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή 
• Πρόσφατος λογαριασμός σταθερής/κινητής τηλεφωνίας
Σε περίπτωση «φιλοξενίας» ή «συγκατοίκησης»:
Βεβαίωση ή λογαριασμός για το τηλέφωνο στο όνομα του κατόχου και
Υπεύθυνη Δήλωσή σας ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον κάτοχο του τηλεφώνου.

6. Επιβεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας

• Υπογεγραμμένο έντυπο αυτοπιστοποίησης φυσικού προσώπου (9284) ή
• Υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό έντυπο "Αίτηση ανοίγματος σχέσης" ή
• "Αίτηση ανοίγματος καταθετικού λογαριασμού και ειδικοί όροι συνεργασίας"  ή
• "Αίτηση μεταβολής στοιχείων πελάτη" παραγόμενο από το κεντρικό σύστημα της Τράπεζας
Εάν, πέραν της ελληνικής έχεις και άλλη φορολογική κατοικία:
Αποδεικτικό ΑΦΜ / Ισοδύναμο ΑΦΜ και δημόσιο έγγραφο της χώρας εγκατάστασής σου (από Δημόσια Αρχή / Πρεσβεία / Προξενείο) στο οποίο να αποτυπώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύνολο των κάτωθι περιγραφόμενων εγγράφων πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Εξαίρεση αποτελεί το Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης που πρέπει πάντα να προσκομίζεται πρωτότυπο. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις /έντυπα με υπογραφή πρέπει επίσης να προσκομίζονται πρωτότυπα.

Τα έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής ή της αγγλικής πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Δημόσια έγγραφα, που εκδίδονται /μεταφράζονται σε χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν σφραγίδα apostille από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθεί.