Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Πόσο διαρκεί η άδεια διαμονής και πώς ανανεώνεται

Η άδεια διαμονής για σπουδές στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει για ένα έτος. Εάν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, τότε η άδεια διαμονής θα ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών σου.

Στην περίπτωση που είσαι υπότροφος ή συμμετέχεις σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, η άδεια διαμονής χορηγείται ίση με το διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος ή τη διάρκεια της υποτροφίας.

Μπορείς πλέον να ζητήσεις να σου χορηγηθεί άδεια διαμονής για διάρκεια ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια των σπουδών σου, οπότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίσεις και συμπληρωματική βεβαίωση του αρμόδιου Eκπαιδευτικού Ιδρύματος για το συνολικό χρόνο που διαρκούν οι σπουδές που πρόκειται να παρακολουθήσεις.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών, υποχρεούσαι να υποβάλεις αίτηση, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της, στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής σου.

Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα και κατά το ήμισυ για τους σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες.

Η υποβολή αιτημάτων ανανέωσης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστώ για να ανανεώσω την άδεια διαμονής

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου που καλύπτει το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής.

2. Άδεια διαμονής.

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (διαθέσιμο στο e-paravolo με κωδικό 2107). Δεν απαιτείται σε περίπτωση υποτροφίας.

4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

5. Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.

6. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτεις επαρκείς πόρους ήτοι 400 ευρώ μηνιαίως κατ’ ελάχιστον & υπεύθυνη δήλωση ότι το ποσό αυτό θα ανανεώνεται. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έµβασµα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ασκείς μερική απασχόληση.

7. Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος.

8. Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :

(α) Μία (1) πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 4Χ6 εκ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή αρχείου .jpg αποθηκευμένο σε κινητό μέσο αποθήκευσης και σε ένα (1) αντίτυπο.

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (διαθέσιμο στο e-paravolo με κωδικό 2119).

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες).

Το σύνολο των δικαιολογητικών βρίσκεται στο https://bit.ly/3PLZSkv

Έγινε ανάκληση της άδειας διαμονής μου/ Αρνήθηκαν να την ανανεώσουνε

Η άδεια διαμονής για σπουδές ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας (μόνον από εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) ή κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ή εφόσον αποδειχθεί, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς πληροφορίες ή πλαστά έγγραφα.

Επίσης, όταν διαπιστώνεται η έλλειψη προόδου στις σχετικές σπουδές εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητήσουν  τη γνώμη του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο σπουδαστής ή εθελοντής διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή ή δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για το καθεστώς της μερικής απασχόλησης κατά την άσκηση των οικονομικών του δραστηριοτήτων.

Μπορείς όμως να υποβάλλεις αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου κατά της απόφασης αυτής. Αν όμως δεν εγκριθεί και από το δικαστήριο η ανανέωση της άδειας διαμονής σου, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής (=διοικητική πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής).

Έχει λήξει η άδεια διαμονής μου λόγω σπουδών και δεν την έχω ανανεώσει

Αν εξακολουθείς να παραμένεις στην Ελλάδα θεωρείσαι παράνομος και οφείλεις να αναχωρήσεις χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την τελευταία ημέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν πριν από τη λήξη της έχεις υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της και σου έχει χορηγηθεί η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης.

Αν παραμένεις στη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών από τη λήξη της άδειας διαμονής σου, κατά την αναχώρησή σου υποχρεούσαι να καταβάλεις το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου για την άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας παραβόλου (4Χ150€). Εάν ο χρόνος της παράνομης διαμονής σου στη χώρα είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, υποχρεούσαι να καταβάλεις το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια παραμονής (8Χ150€).

Δεν θα καταβάλεις πρόστιμο μόνον εφόσον παραβίασες το νόμιμο χρόνο διαμονής σου για λόγους ανωτέρας βίας.

Ποιές άλλες περιπτώσεις υπάρχουν που μου επιτρέπουν να μείνω στη χώρα αφού λήξει ή άδεια διαμονής μου για σπουδές

1. Να έχεις παντρευτεί Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να έχεις αναγνωρισθεί πολιτικός πρόσφυγας ή να υφίστανται στο πρόσωπό σου οι προϋποθέσεις για να αναγνωρισθείς ως πρόσφυγας ή ως ανιθαγενής.

3. Είχες  γίνει δεκτός στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και κατόπιν μετέβαλες την άδεια διαμονής σου σε άδεια διαμονής λόγω σπουδών.