Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου και τα δικαιώματα μου ως αλλοδαπός σπουδαστής

Υποχρεώσεις

Πρέπει να δηλώνεις μέσα σε δύο (2) μήνες  με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου κατοικίας σου:

(α) την αλλαγή κατοικίας (γίνεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα),

(β) κάθε μεταβολή που επήλθε στην αστική σου κατάσταση ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή τη γέννηση τέκνου, κ.λπ.,

(γ) τη μεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου σου, καθώς επίσης και τυχόν απώλειά του ή την απώλεια της άδειας διαμονής σου.

Δικαιώματα

Τα δικαιώματα σου είναι αυτά που ορίζουν σχετικά οι Διεθνείς Συμβάσεις που η χώρα μας έχει υπογράψει και κυρώσει, και οι οποίες αναφέρονται γενικά στην προστασία κάθε ατόμου, αλλά και το Ελληνικό Σύνταγμα που προστατεύει τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.

1. Μπορείς να διανύσεις μέρος των σπουδών σου σε άλλη χώρα της Ε.Ε., όπως και αν έχεις γίνει δεκτός για σπουδές σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. μπορείς να διανύσεις μέρος των σπουδών σου στην Ελλάδα για περίοδο έως τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται να εφοδιαστείς με την ειδική άδεια εισόδου λόγω σπουδών (σπουδαστική VISA) που το ελληνικό δίκαιο απαιτεί για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Αν έχεις γίνει δεκτός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας της Ε.Ε. και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλεις:

(α) ακριβές αντίγραφο έγκυρου τίτλου για σπουδές που κατέχεις στο άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.,

(β) βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχεις διανύσει, από την οποία να προκύπτει ο συναφής και συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των δύο προγραμμάτων σπουδών, και

(γ) βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή σου στο κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ότι έχεις γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε αυτό το κράτος - μέλος για τουλάχιστον δύο έτη.

2. Έχεις ελεύθερη πρόσβαση στα ελληνικά δικαστήρια, καθώς και το δικαίωμα να αναφέρεσαι προς τις αρχές. Μπορείς να συναλλάσσεσαι ελεύθερα, μπορείς να εκφράζεις ελεύθερα τις απόψεις του, εκτός εάν αυτές οδηγούν στην ανατροπή του ισχύοντος δημοκρατικού πολιτεύματος, να συμμετέχεις ως μέλος σε φοιτητικούς Συλλόγους ή Ενώσεις, ακόμα και στο Διοικητικό τους Συμβούλιο, και, γενικά, έχεις όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που το Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπει, ανεξαιρέτως για κάθε άτομο, χωρίς διάκριση.

3. Στην περίπτωση που απέκτησες τέκνο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση της ελληνικής νομοθεσίας που δεν επιτρέπει την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας σπουδαστή, χορηγείται στο παιδί αυτό ατομική άδεια διαμονής χωρίς να καταβληθεί παράβολο για την έκδοσή της, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του γονέα σπουδαστή.

4. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου στην Ελλάδα μπορείς να ταξιδέψεις σε άλλα Κράτη Μέλη αν κατέχεις εθνική θεώρηση μακράς διαρκείας, που έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος χωρίς να εφοδιαστείς με νέα ειδική θεώρηση εισόδου (VISA) για 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο άδειας διαμονής.

Η άδεια διαμονής σου δε θίγεται από προσωρινές απουσίες σου που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως.

Αν διαθέτεις βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές («μπλε βεβαίωση») έχεις δικαίωμα να ταξιδέψεις μόνο στη χώρα σου.

5. Έχεις δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας.

Ακόμη και στην περίπτωση που τυχόν διαμείνεις στη συνέχεια παράνομα στη χώρα (π.χ. έχει λήξει η άδεια διαμονής σου και δεν ανανεώθηκε) έχεις τη δυνατότητα να νοσηλευτείς σε δημόσιο νοσοκομείο, μόνον όμως για έκτακτο και πολύ σοβαρό περιστατικό της υγείας σου.